polski | english
szukaj

Informacja prawne

Materiały znajduj±ce się w niniejszej witrynie internetowej (zwanej dalej "Witryn±") zostały dostarczone przez firmę Qbota, jako usługa dla klientów i mog± być używane wył±cznie w celach informacyjnych. Korzystaj±c z Witryny użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. Je¶li użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Warunków użytkowania, nie powinien korzystać z Witryny.

Informacje o znakach towarowych
NI, National Instruments, LabVIEW, FieldPoint s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy National Instruments.

Wył±czenie odpowiedzialno¶ci
MATERIAŁY Sˇ DOSTARCZANE "TAKIE, JAKIE Sˇ" BEZ ŻADNEJ WYRA¬NEJ LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB RĘKOJMII JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNO¦CI DO CELÓW HANDLOWYCH, GWARANCJI NIENARUSZENIA CUDZEJ WŁASNO¦CI INTELEKTUALNEJ LUB GWARANCJI PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH CELÓW. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA QBOTA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY POLEGAJˇCE NA UTRACIE PRZYSZŁYCH DOCHODÓW, PRZESTOJU W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA, LUB UTRACIE INFORMACJI) WYNIKAJˇCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNO¦CI UŻYCIA MATERIAŁÓW, NAWET JE¦LI FIRMA QBOTA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWO¦CI WYSTˇPIENIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁˇCZENIE LUB OGRANICZENIE OMAWIANEJ ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA SZKODY JEST ZAKAZANE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ DO PAŃSTWA ZASTOSOWANIA. Firma Qbota nie gwarantuje ani nie biorze odpowiedzialno¶ci za poprawno¶ć lub kompletno¶ć jakichkolwiek informacji, tekstów, grafiki, ł±czy lub innych elementów dostarczanych wraz z tymi Materiałami. Firma Qbota może dokonać zmian w Materiałach lub produktach, o których mowa w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie, bez konieczno¶ci powiadamiania. Firma Qbota nie jest zobowi±zana do dokonywania aktualizacji Materiałów.

Ogólne
Firma Qbota może zmienić niniejsze postanowienia w dowolnym momencie, poprzez ich aktualizację. Zalecamy odwiedzanie tej strony od czasu do czasu, aby zapoznać się z najnowszymi postanowieniami, ponieważ s± one dla Państwa wi±ż±ce. Niektóre z niniejszych postanowień mog± być zast±pione innymi informacjami prawnymi lub postanowieniami zawartymi na innych stronach tej Witryny.

Polityka prywatnosci | Informacje prawne | Skontaktuj sie z nami | ©2018 Qbota